O projekte FoodRUs

FoodRUs pracuje na návrhoch riešení pre znižovanie potravinového odpadu a strát vytvorením odolných potravinových systémov v deviatich európskych regiónoch. Projekt bol zahájený v polovici novembra minulého roka a je zameraný na vývoj inovatívneho kolaboratívneho cirkulárneho potravinového systému na zníženie potravinového odpadu a strát v poľnohospodársko-potravinárskom reťazci. Združuje 29 partnerov naprieč celou Európou (10 krajín), z ktorých 4 sú zo Slovenska.

 

Projekt si kladie za cieľ implementovať 23 technologických, sociálnych, finančných, právnych, vzdelávacích, politických a organizačných inovácií, ktoré predstavujú aktívnu účasť viac ako 40 aktérov, ktorí budú zapojení do konkrétnych výziev v rámci vybraných pilotných potravinových reťazcov a pilotných regiónov.

 

Subjektom výskumu projektu sú 3 hodnotové reťazce:

  • španielsky medziregionálny pilot zameraný na zeleninu a šaláty
  • dánsky pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre mäso a ryby
  • slovenský pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre chlieb a pečivo

 

Výskumný projekt FoodRUs sa oficiálne začal 1. novembra 2020 a bude prebiehať do roku 2024. Je financovaný z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020  pod výzvou: RUR-07-2020.

Pilotný projekt

Lokalita

Západné Slovensko

Zameranie

Hodnotový reťazec pre chlieb a pečivo

Koordinátor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ďalší partneri

TBS, a.s., New Edu, n.o., O.Z. Free Food

Ciele

● Znížiť množstvo odpadu a strát v celom poľnohospodársko-potravinárskom reťazci, od producentov, cez spracovanie (mlyny a pekárne), distribúciu, obchod, HORECA sektor a domácnosti 

● Vytvoriť aktívnu sieť zainteresovaných aktérov

● Vytvoriť model na primárne využitie jedlých zvyškov pre ľudskú spotrebu

● Identifikovať nové technológie a riešenia na pomoc v boji s plytvaním potravinami

Popis pilotného projektu

Keďže je chlieb národným symbolom Slovenska a našou národnou hrdosťou, nemal by figurovať medzi potravinami, s ktorými sa plytvá v takej miere, akej je tomu dnes.

Slovenský pilot, ktorý realizujeme v západných regiónoch krajiny, sa preto bude usilovať o zvýšenie povedomia o potravinovom odpade a stratách tak, aby bol verejnosťou sociálne neprijateľný. To si bude vyžadovať zmenu myslenia ľudí, aby sme si na základe spoľahlivých informácií uvedomili, že nejde len o problematiku samotného plytvania, ale aj o vyhodené prírodné a finančné zdroje, ktoré sa v procese stratia, čo má tiež závažný vplyv na životné prostredie, pretože prispieva k emisiám skleníkových plynov s dopadom na zmenu klímy.

Vytvorí hierarchiu odpadu s prioritou v oblasti prevencie potravinového odpadu, podpory darovania potravín ako aj väčšej dostupnosti recyklácie potravín pre verejnosť a HORECA.

Nadviaže sa aktívnejšia spolupráca všetkých príslušných aktérov v celom potravinovom reťazci a vo všetkých zapojených odvetviach vrátane tvorby osobitnej mapy najrelevantnejších aktérov. 

Partneri