Potravinový odpad je environmentálny, ekonomický aj etický problém

Európsky týždeň znižovania odpadu

Nedávno prebiehala celoeuópska kampaň na znižovanie množstva odpadu, a to nielen v rámci zvyšovania povedomia o udržateľných zdrojoch a odpadovom hospodárstve, ale aj nabádaním k znižovaniu osobnej spotreby, opätovnému použitiu výrobkov a materiálov či správnej recyklácii odpadu. V tohtoročnej kampani bolo zapojených viac ako 10 tisíc iniciatív.

 

Potravinový odpad je environmentálny, ekonomický aj etický problém

Hmotnosť celosvetovo vyprodukovaného potravinového odpadu predstavuje 1,3 miliardy ton. Vzniká naprieč celým potravinovým reťazcom, pričom vytvára obrovskú záťaž na životné prostredie, či už sa jedná o plytvanie vzácnymi prírodnými zdrojmi akými sú voda a pôda, alebo o znečistenie ovzdušia. Okrem devastačných environmentálnych vplyvov má potravinový odpad aj negatívne hospodárske a spoločenské dopady.

“Vo svete sa vyprodukuje dostatočné množstvo jedla, aby nasýtilo všetkých ľudí na svete, no až jedna tretina potravín sa nikdy nezje, zatiaľ čo každý deviaty človek hladuje alebo trpí podvýživou. V dôsledku pandémie koronavírusu očakávame výrazný globálny nárast extrémnej chudoby, a teda ľudí, ktorí si jedlo hodné dôstojného života nemôžu dovoliť. Pre týchto ľudí môžu ,,zachránené” potraviny znamenať záchranu života.”

Zuzana Madajová Free Food, o.z.

 

Slovenský pilot európskeho projektu FoodRUs analyzujúci hodnotový reťazec pre chlieb a pečivo, ktoré je jedným z najtradičnejších pokrmov v slovenskej gastronómii, je jedinečný svojho druhu, nakoľko si projektoví partneri kladú medzi ich prioritné témy možnosť využitia potravinového odpadu ako zdroja, vytvorenie aktívnej siete relevantných aktérov – od samospráv, cez Horeca sektor, školy, agro-výrobné podniky až po obchodné reťazce a domácnosti, či vybudovanie funkčného systému, ktorý umožní redistribúciu potravinových nadbytkov na ľudskú spotrebu, a v neposlednom rade zvyšovanie povedomia o potravinovom odpade s cieľom zamedziť jeho vzniku.

 

Začať treba od seba

Téma potravinového odpadu a strát je na Slovensku viac ako aktuálna, nakoľko ročná produkcia potravinového odpadu v SR predstavuje až 0,86 mil. ton. Sme takmer na rovnakej úrovni ako v susednom Maďarsku, ktoré má dvojnásobok populácie Slovenska. Podľa štatistík 5 obchodných reťazcov sa v roku 2016 vyhodilo až 15 tisíc ton využiteľných potravín, zatiaľ čo na Slovensku žije takmer 900 tisíc ľudí pod hranicou chudoby. Vypracovanie Národného strategického plánu môže prispieť k významnému zníženiu objemu vyhodených potravín v každej fáze potravinového reťazca..

Priemerný Slovák vyprodukuje viac ako 160 kg odpadu z potravín ročne (FUSION 2016), pričom najväčší podiel, až 53%, sa pripisuje domácnostiam. Až 9% slovenských domácností vyhadzuje potraviny denne, najmä ovocie a zeleninu, chlieb a varené jedlo. Väčšina potravinového odpadu z domácností je spôsobená tým, že nakupujeme a varíme jedlo v nadmernom množstve, ktoré nie sme schopní spotrebovať skôr, než sa pokazí.

“Na to, aby sme sa správali ohľaduplne k potravinovým zdrojom, netreba veľa, stačí zmeniť aspoň niektoré staré návyky a všímať si možnosti okolo nás. Každý by mal začať od seba. Napríklad správnym skladovaním potravín, rozoznávaním dátumu spotreby od dátumu minimálnej trvanlivosti, dôsledným plánovaním jedálnička alebo efektívnym spracovaním jedlých zvyškov.”

 

Anetta Vaculíková, New Edu, n.o.