Nedávno prebiehala celoeuópska kampaň na znižovanie množstva odpadu, a to nielen v rámci zvyšovania povedomia o udržateľných zdrojoch a odpadovom hospodárstve, ale aj nabádaním k znižovaniu osobnej spotreby, opätovnému použitiu výrobkov a materiálov či správnej recyklácii odpadu. V tohtoročnej kampani bolo...