Slovensko sa stáva medzinárodným hráčom v boji proti plytvaniu potravinami

Skutočne zdravá škola ako asociovaný partner jedinečného euróskeho projektu FoodRUs, ktorý podporí vznik a implementáciu nových zero-waste stratégií.

Celosvetovo sa tretina všetkých vyrobených potravín stratí alebo premrhá a len v Európe toto plytvanie stojí ekonomiku každý rok 143 miliárd EUR.

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, New Edu, n.o., Free-Food, o.z. a TBS, a.s. a spolu s nimi aj rôzni asociovaní partneri (medzi nimi aj Skutočne zdravá škola o.z.) sa stali tento mesiac súčasťou veľkého medzinárodného konzorcia výskumného projektu „FoodRUs“ financovaného Európskou komisiou v rámci programu Horizontu 2020, ktorý koordinuje španielsky projektový líder University of Deusto a zahŕňa 29 partnerov z 10 rôznych európskych krajín. Projekt je zameraný na tvorbu inovatívneho kolaboratívneho cirkulárneho potravinového systému s cieľom zníženia potravinového odpadu a  strát v  poľnohospodársko-potravinárskom reťazci. Združuje 29 partnerov naprieč celou Európou (z 10 krajín), z  ktorých 4 sú zo Slovenska a bude prebiehať od roku 2020 do roku 2024.

 

FoodRUs kladie dôraz na implementáciu 23 technologických, sociálnych, finančných, právnych, vzdelávacích, politických a organizačných inovácií, ktoré predstavujú aktívnu účasť viac ako 40 aktérov, zapojených do konkrétnych výziev v rámci vybraných potravinových reťazcov a pilotných regiónov.

 „Tieto inovatívne riešenia umožnia a zapoja všetkých aktérov v miestnych potravinových systémoch, od poľnohospodárov až po konečných spotrebiteľov a všetkých medzi nimi, aby vytvorili alianciu zodpovedných aktérov, ktorá bude čeliť výzve straty a plytvania potravinami.“ 

Ainhoa Alonso, koordinátor FoodRUs z University of Deusto

Efektívne využívanie zdrojov vo všetkých fázach agropotravinárskeho hodnotového reťazca, v ktorých dochádza k plytvaniu potravinami (patria sem primárna poľnohospodárska produkcia, potravinové dodávateľsko-odberateľské vzťahy a koneční spotrebitelia – domácnosti),  je dôležitou súčasťou projektového zámeru FoodRUs.

Objektom výskumu a inovácií sú 3 pilotné hodnotové reťazce:

 

  1. Španielsky medziregionálny pilot zameraný na zeleninu a šaláty
  2. Dánsky pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre mäso a ryby
  3. Slovenský pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre chlieb a pečivo

SPU v  Nitre ako koordinátor slovenského pilotu zameraného na chlieb a  pečivo bude spolupracovať s organizáciami  Free Food, o.z., New Edu, n.o. a  TBS, a.s.

Sledujte priebeh projektu na LinkedIn a Twitter alebo cez stránky a sociálne siete jednotlivých národných partnerov.

„Cieľom slovenského pilotu bude hľadať najlepšie možnosti prevencie plytvania chlebom a pečivom v celom potravinovom reťazci od producenta, cez spracovanie (mlyny a pekárne), distribúciu, obchod, HORECA sektor, či školy až po dodávky zvyškov chleba do Potravinovej banky a  po naplnení jej kapacít ako krmivo pre zvieratá a  ako posledná možnosť kompostovanie. Model bude zameraný na uprednostňovanie použitia potravinových prebytkov na ľudskú spotrebu a  hľadanie možností ako ho vrátiť späť do obehu, t.j. ako ho čo najoptimálnejšie využiť. Odpad je biologický materiál, ktorý môže byť napríklad aj zdrojom makronutrientov.” 

JUDr. Marieta Okenková, PhD. z SPU v Nitre

 Súčasťou projektu bude aj vytvorenie siete zainteresovaných aktérov. Ambíciou je dosiahnuť pokrok v tejto téme na Slovensku a vytvoriť vzorový model pre ostatné krajiny. Slovenský model sa bude okrem Slovenska testovať aj v Rakúsku.

Základné informácie o projekte:

Výzva: RUR-07-2020

Koordinátor: University of Deusto

Trvanie: 3,5 roka

Rozpočet: viac ako 6 miliónov EUR

 

 

 

Skutočne zdravá škola ako asociovaný partner jedinečného euróskeho projektu FoodRUs, ktorý podporí vznik a implementáciu nových zero-waste stratégií.

Celosvetovo sa tretina všetkých vyrobených potravín stratí alebo premrhá a len v Európe toto plytvanie stojí ekonomiku každý rok 143 miliárd EUR.

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, New Edu, n.o., Free-Food, o.z. a TBS, a.s. a spolu s nimi aj rôzni asociovaní partneri (medzi nimi aj Skutočne zdravá škola o.z.) sa stali tento mesiac súčasťou veľkého medzinárodného konzorcia výskumného projektu „FoodRUs“ financovaného Európskou komisiou v rámci programu Horizontu 2020, ktorý koordinuje španielsky projektový líder University of Deusto a zahŕňa 29 partnerov z 10 rôznych európskych krajín. Projekt je zameraný na tvorbu inovatívneho kolaboratívneho cirkulárneho potravinového systému s cieľom zníženia potravinového odpadu a  strát v  poľnohospodársko-potravinárskom reťazci. Združuje 29 partnerov naprieč celou Európou (z 10 krajín), z  ktorých 4 sú zo Slovenska a bude prebiehať od roku 2020 do roku 2024.

 

FoodRUs kladie dôraz na implementáciu 23 technologických, sociálnych, finančných, právnych, vzdelávacích, politických a organizačných inovácií, ktoré predstavujú aktívnu účasť viac ako 40 aktérov, zapojených do konkrétnych výziev v rámci vybraných potravinových reťazcov a pilotných regiónov.

 „Tieto inovatívne riešenia umožnia a zapoja všetkých aktérov v miestnych potravinových systémoch, od poľnohospodárov až po konečných spotrebiteľov a všetkých medzi nimi, aby vytvorili alianciu zodpovedných aktérov, ktorá bude čeliť výzve straty a plytvania potravinami.“ 

Ainhoa Alonso, koordinátor FoodRUs z University of Deusto

Efektívne využívanie zdrojov vo všetkých fázach agropotravinárskeho hodnotového reťazca, v ktorých dochádza k plytvaniu potravinami (patria sem primárna poľnohospodárska produkcia, potravinové dodávateľsko-odberateľské vzťahy a koneční spotrebitelia – domácnosti),  je dôležitou súčasťou projektového zámeru FoodRUs.

Objektom výskumu a inovácií sú 3 pilotné hodnotové reťazce:

 

  1. Španielsky medziregionálny pilot zameraný na zeleninu a šaláty
  2. Dánsky pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre mäso a ryby
  3. Slovenský pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre chlieb a pečivo

SPU v  Nitre ako koordinátor slovenského pilotu zameraného na chlieb a  pečivo bude spolupracovať s organizáciami  Free Food, o.z., New Edu, n.o. a  TBS, a.s.

Sledujte priebeh projektu na LinkedIn a Twitter alebo cez stránky a sociálne siete jednotlivých národných partnerov.

 

 

„Cieľom slovenského pilotu bude hľadať najlepšie možnosti prevencie plytvania chlebom a pečivom v celom potravinovom reťazci od producenta, cez spracovanie (mlyny a pekárne), distribúciu, obchod, HORECA sektor, či školy až po dodávky zvyškov chleba do Potravinovej banky a  po naplnení jej kapacít ako krmivo pre zvieratá a  ako posledná možnosť kompostovanie. Model bude zameraný na uprednostňovanie použitia potravinových prebytkov na ľudskú spotrebu a  hľadanie možností ako ho vrátiť späť do obehu, t.j. ako ho čo najoptimálnejšie využiť. Odpad je biologický materiál, ktorý môže byť napríklad aj zdrojom makronutrientov.” 

JUDr. Marieta Okenková, PhD. z SPU v Nitre

 Súčasťou projektu bude aj vytvorenie siete zainteresovaných aktérov. Ambíciou je dosiahnuť pokrok v tejto téme na Slovensku a vytvoriť vzorový model pre ostatné krajiny. Slovenský model sa bude okrem Slovenska testovať aj v Rakúsku.

Základné informácie o projekte:

Výzva: RUR-07-2020

Koordinátor: University of Deusto

Trvanie: 3,5 roka

Rozpočet: viac ako 6 miliónov EUR

 

 

 

Kontaktná osoba pre médiá a tlač na SR

Informácie pre európske médiá a tlač