Nová správa jedného z partnerov projektu ACR+ sumarizuje opatrenia na predchádzanie plytvaniu potravinami v domácnostiach

Plytvanie potravinami má významné ekonomické dosahy a zároveň prispieva približne 10-imi percentami ku globálnym emisiám skleníkových plynov.

Nová správa ACR+, jedného z partnerov projektu FoodRUs, sumarizuje opatrenia na predchádzanie plytvaniu potravinami v domácnostiach.

Domácnosti sa podieľajú na plytvaní potravinami najväčšou mierou. Prispieva k tomu nadmerný nákup, nesprávna interpretácia označovania dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti, neefektívne spôsoby skladovania, nesprávne návyky pri konzumácii potravín a zlé nakladanie so zvyškami potravín.

Predchádzanie plytvaniu potravinami má veľký význam najmä vzhľadom na blížiace sa ciele znižovania plytvania potravinami, ktoré má Európska komisia v úmysle stanoviť do roku 2023.

V súčasnosti je však k dispozícii len málo dôkazov o tom, ako výrazne znížiť plytvanie potravinami v domácnostiach z praktického hľadiska a vyhodené potraviny do odpadu sú stále výzvou pre mnohé mestá a regióny v Európe. ACR+ sa chopil tohto problému a pre miestne orgány dal dohromady vybrané postupy a stratégie, pri ktorých bolo monitorované a zdokumentované zníženie potravinového odpadu. Správa pod názvom „Kvantifikované opatrenia na predchádzanie plytvaniu potravinami v domácnostiach“ zahŕňa 4 kľúčové odporúčania a 20 súvisiacich opatrení, ktoré môžu samosprávy prijať na boj proti plytvaniu potravinami v domácnostiach na svojom území a podporovať tak postupy na jeho úspešné zníženie.

Štyri kľúčové odporúčania sú zadefinované nasledovne:

  1. Podporovať individuálny monitoring potravinového odpadu
  2. Informovať, zvyšovať povedomie, podporovať preventívne opatrenia
  3. Spolupracovať na zlepšení informácií o potravinách
  4. Vyčleniť zdroje a nastaviť si ciele a monitorovanie

Celkovo bolo identifikovaných 13 stratégií a postupov s vyčíslenými vplyvmi na zníženie plytvania potravinami v domácnostiach. Sieť analyzovala 4 národné a regionálne stratégie, 4 projekty zamerané na meranie potravinového odpadu, 2 komunikačné kampane, 2 aktivity týkajúce sa označovania potravín, 1 spoluprácu s malými podnikmi.

Správa predstavuje osvedčené postupy zamerané na predchádzanie plytvaniu potravinami v domácnostiach, pre ktoré sú dostupné kvantitatívne údaje týkajúce sa množstiev, ktorým sa treba vyhnúť. Uvádza tiež hlavné posolstvá a kľúčové odporúčania identifikované v literatúre, v miestnych, regionálnych a národných stratégiách predchádzania plytvaniu potravinami a v ukončených a prebiehajúcich európskych projektoch a iniciatívach.

Chcete nájsť inšpiráciu na zlepšenie stratégie predchádzania plytvaniu potravinami?

Stiahnite si správu a jej zhrnutie v angličtine a zistite viac o úspešných postupoch znižovania plytvania potravinami v domácnostiach.

Prečítajte si tiež praktické tipy, ako znížiť potravinový odpad pre domácnosti alebo si stiahnite Príručku ako neplytvať jedlom od slovenského partnera OZ Free Food.